គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ OBACKPACK
 
ការយកចិត្តទុកដាក់ជានិច្ចចំពោះសុវត្ថិភាពព័ត៌មាន ដូច្នេះហើយ OBALO ផ្តល់អាទិភាពដល់ការប្រើប្រាស់វិធានការល្អបំផុតដើម្បីការពារព័ត៌មានអតិថិជន ធានានូវដំណើរការទូទាត់ដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុត។
 
ការទទួលខុសត្រូវរបស់ OBACKPACK សម្រាប់សុវត្ថិភាពការទូទាត់
 
OBACKPACK តែងតែយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុវត្ថិភាពព័ត៌មាន ដូច្នេះយើងផ្តល់រង្វាន់ដោយប្រើវិធានការល្អបំផុតដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការទូទាត់។
 
បង្រួមអប្បបរមា និងធានាឱ្យបានល្អបំផុតនូវការប្រើប្រាស់កម្មវិធី ឧបករណ៍ ឬទម្រង់ដោយអ្នកខាងក្រៅដើម្បីជ្រៀតជ្រែកជាមួយប្រព័ន្ធ និងផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ
 
បុគ្គល ឬអង្គការដែលជ្រៀតជ្រែក បំផ្លាញ ឬជ្រៀតចូលទិន្នន័យរបស់ប្រព័ន្ធ នឹងត្រូវដកហូតសិទ្ធិទាំងអស់ និងកាត់ទោសចំពោះមុខច្បាប់ ប្រសិនបើចាំបាច់។
 
ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាទុកជាសម្ងាត់ លើកលែងតែក្នុងករណីដែលវាត្រូវបានទាមទារដោយភ្នាក់ងាររដ្ឋមានសមត្ថកិច្ច។
 
គោលបំណងនៃការដាក់ពាក្យ
 
ប្រព័ន្ធទូទាត់តាមកាតនៅលើគេហទំព័រ៖ OBACKPACK.com  ត្រូវបានធានាដោយយោងតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនៃការទូទាត់ដែលកំណត់ដោយធនាគារ។
 
លើសពីនេះទៀត OBACKPACK ក៏មានស្តង់ដារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ ដោយធានាសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានការទូទាត់របស់អតិថិជន។
 
បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីប្រតិបត្តិការទូទាត់ដោយកាតក្នុងស្រុក
 
OBACKPACK ធានានូវការអនុលោមតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពរបស់ដៃគូ Payment Gateway រួមមាន:
 
ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនត្រូវបានការពារដោយពិធីការ SSL (Secure Sockets Layer)។ ពិធីការ SSL នឹងអ៊ិនគ្រីបព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយអតិថិជនក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ។
 
ប្រព័ន្ធទូទាត់ត្រូវតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដារសុវត្ថិភាព PCI (https://www.pcisecuritystandards.org)។
 
គោលការណ៍ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសន្តិសុខព័ត៌មានក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ធនាគាររដ្ឋនៃកម្ពុជា។