.

ពិនិត្យផលិតផលនៅពេលដកប្រាក់
ការផ្លាស់ប្តូរ 1 ទៅ 1 ក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃប្រសិនបើកំហុសគឺបណ្តាលមកពីក្រុមហ៊ុនផលិត
ការធានាពេញមួយជីវិត និងការជួសជុលសម្រាប់ពិការភាពផលិតកម្ម